رفع نیازهای فناورانه صنایع

واﺳﻄﻪﻫﺎي ﻧﻮآوري باز و فناوری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻠﯽ ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﻨﺎوريﻫﺎ و ﻧﻮآوريﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ شرکت‌ها ﺑﺎﻫﺪف رفع ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺧﻮد از آنﻫﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوري، ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاي ﺑﺴﯿﺎري از شرکت‌ها ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎوﺟﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮات رادﯾﮑﺎل ﻣﺤﯿﻄﯽ، شرکت‌ها ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻧﻮآوري ﺑﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ. ازاﯾﻦ رو ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻮان ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ داﺧﻠﯽ ﺧﻮد اﮐﺘﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ. از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﯽ ﻫﻤﮑﺎري ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻫﻤﮑﺎر و ﺗﻄﺒﯿﻖ دادن آنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﯿﺎزﻫﺎي داﻧﺸﯽ ﭘﺮوژه، ﺻﻮرتﺑﻨﺪي داﻧﺶ، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰي از اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن و اﻧﺘﺨﺎب اراﺋﻪدﻫﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد. شرکتﻫﺎ ﺑﺮاي ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎي و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي آن ﺑﻪ واﺳﻄﻪﻫﺎي ﻧﻮآوري و فناوری ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وﺟﻮد واﺳﻄﻪﻫﺎ درﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﻮﺟﻪ شرکت‌ها ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎي دروﻧﯽ ﺧﻮد ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎي ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﯾﺎ اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﭼﻨﺪان اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ورود روﯾﮑﺮد ﻧﻮآوري ﺑﺎز و اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ از آن در ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ، اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي و اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ.
فرایند نواوری باز در شرکت
مزایا نوآوری باز

مقالات