مشاوره‌های تخصصی ارزش‌گذاری فناوری، استارتاپ‌ها و قیمت‌گذاری

یکی از خدمات شرکت شتابدهندگان به مدیران استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوپا که عمر کمتر از 5 تا 7 سال دارند. ارزش گذاری شرکت بر اساس روش‌های استاندارد و روز دنیا توسط کارشناسان خبره شرکت انجام می‌پذیرد.

  • ارزش‌گذاری استارتاپ‌ها در مراحل مختلف از مراحل اولیه تا بذری Early and Seed Stage
  • برآورد ارزش خروج Exit Value
  • ارزش‌گذاری استارت‌آپ‌ها به روش سرمایه‌گذاری خطرپذیر VC Method
  • ارزش‌گذاری استارت‌آپ‌ها به روش  First Chicago با توجه به مدل‌سازی‌های صفحه‌گسترده Spreadsheet  Modeling   به‌ منظور برآورد ارزش PreMoney و  PostMoney و تعیین میزان سهم سهام‌داران جدید در ازای تزریق منابع پولی  Fund Raising
  • تعیین ارزش استارت‌آپ‌‌ها با ضریب درآمدی Revenue Multiple
  • تعیین ارزش استارت‌آپ‌‌ها روش برکوس Berkus Method
  • تعیین ارزش استارت‌آپ‌‌ها روش کارت امتیازی Scorecard Method
  • تعیین ارزش استارت‌آپ‌‌ها روش مجموع عوامل ریسک Risk Factor Summation Method