آموزش

آموزش یکی از وجوه به هم پیوسته شرکت شتابدهندگان بازار پارس است و با هدف تقویت دانش نظری، توسعه بینش سیستمی و راهبردی و ارتقاء مهارت های کاربردی مدیریت، دوره های آموزشی متمایز خود را در استان ارائه می نماید.

 فرایند آموزش در سازمان‌ها و شرکت‌ها، معمولاً از مراحل زیر تشکیل می شود:

در مرحله تعیین هدف، استراتژی آموزش تدوین گشته و اهداف آموزشی تعیین می گردد.

در مرحله نیازسنجی آموزش، نوع و مقدار آموزش به تفکیک پرسنل، تعیین می‌گردد. در این مرحله به این سؤالات پاسخ داده می‌شود:

چه کسی باید آموزش ببیند؟

فرایند اموزش

فرایند اموزش

چه نوع آموزشی برای رفع نیاز در داخل و خارج سازمان وشرکت مورد نیاز است؟

در مرحله طراحی، یک طرح یا پلن آموزشی تهیه می‌شود که شامل این اطلاعات می باشد:

۱عناوین آموزشی

۲سرفصل های آموزشی

۳اهداف آموزشی

۴محتوای آموزشی

۵فناوری آموزش

۶روش آموزش

 ۷روش ارزیابی